งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Login

ผ่านการรับรอง DSC

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมบุคลากรชาวศรีนครินทร์ เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร สถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค /เฉพาะระบบ ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิดหลัก “Synergy for Safety and Well-being” ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ซึ่งมีสถานพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จำนวน 71 แห่ง สำหรับคณะ ได้รับประกาศนียบัตรจำนวน 4 กลุ่มโรค คือ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี ระยะเวลาการรับรอง 12 เมษายน 2565 – 11 เมษายน 2568 การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง – เพดานโหว่ ระยะเวลาการรับรอง 12 เมษายน 2565 – 11 เมษายน 2568 การดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระยะเวลาการรับรอง 6 กุมภาพันธ์ 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2569 การดูแลรักษาโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด ระยะเวลาการรับรอง 6 กุมภาพันธ์ 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2569 ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ทีมด้วยนะคะ

DSC .... 

DSC....