งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Login

ประวัติความเป็นมา

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์  สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงาน/ดำเนินการ/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านการพัฒนาคุณภาพกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์  และหน่วยงานต่างๆ  ในคณะแพทยศาสตร์  รวมทั้งองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริการ  เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2541 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้เริ่มดำเนินการด้านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) โดยมีสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พ.ร.พ.) มีการดำเนินงานในโรงพยาบาลนำร่อง 35 แห่ง  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาใช้ในโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก และได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ.2545 โดยในขณะนั้นความรับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยังอยู่ภายใต้งานเลขานุการโรงพยาบาล โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับดูแล ต่อมาเมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2545 (ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 778/2544) คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งงานพัฒนาคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ   ทำหน้าที่บริหารงานมีหน่วยงานที่อยู่ในหน่วยความดูแลรับผิดชอบจำนวน 2 หน่วย คือ  หน่วยพัฒนาคุณภาพการบริการ(HA) และหน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QA) โดยปรับเปลี่ยนจากงานประกันคุณภาพการศึกษา(QA) ซึ่งเดิมจะทำหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้านการศึกษาเท่านั้นไปเป็นงานพัฒนาคุณภาพ   ต่อมาทางคณะได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน หน่วยพัฒนาคุณภาพการบริการ (HA) ให้ไปสังกัดโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2548  
                              ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 87/2551 คณะแพทยศาสตร์ ได้ประกาศจัดตั้งงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์  โดยได้โอนอัตรากำลังจากงานเลขานุการโรงพยาบาลมาเพียง 3 ตำแหน่ง คือ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  (ข้าราชการ)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง (ลูกจ้างชั่วคราว) โดยอยู่ภายใต้การบริหารของรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาคุณภาพ โดยในระยะเริ่มได้มีภาระหน่วยงาน 4 ด้านคือ  หน่วยทรัพยากรบุคคล (HR) หน่วยบริหารความเสี่ยง  (RM) หน่วยบริหารทรัพยากรสุขภาพ( UM) หน่วยพัฒนาคุณภาพบริการ (HA)    ปัจจุบันได้ปรับปรุงการบริหารหน่วยงานให้สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง  คงเหลือภาระงานหลักที่รับผิดชอบอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  ด้านการบริหารควา                                      ให้ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลสามารถใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานโรงพยาบาลในการพัฒนางานประจำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วย  บุคลากรในงานประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหารความเสี่ยง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คน