งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Login

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2567

ลำดับ หลักสูตรอบรม วันที่จัดอบรม สถานที่จัดอบรม จำนวนผู้เข้าร่วมอบม หมายเหตุ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
1

หลักสุตรที่ 1

ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพ+มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย

  ห้องประชุม....  จำนวน 6 รุ่นๆละ 250 ท่าน   บุคลากรใน รพ. ครบ 80%
2

หลักสูตรที่ 2

การทบทวนเวชระเบียน

  ห้องประชุม.... 100 ท่าน   บุคลากรใน รพ. ครบ 80%
3

หลักสูตรที่ 3

การทำ Service Profile เพื่อการพัฒนาคุณภาพในหน่วยงานที่เข้มแข็ง

  ห้องประชุม.... 250 ท่าน   บุคลากรใน รพ. ครบ 80%
 

หลักสูตรที่ 4

ความปลอดภัยจากอัคคีภัย + การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาล

  ห้องประชุม.... จำนวน 2 รุ่นๆละ 250 ท่าน   บุคลากรใน รพ. ครบ 80%
 

หลักสูตรที่ 5

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง CQI (Continuous Quality Improvement

  ห้องประชุม.... 250 ท่าน   บุคลากรใน รพ. ครบ 80%
 

หลักสูตรที่ 6

กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาล + องค์การพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพ

  ห้องประชุม.... 250 ท่าน   บุคลากรใน รพ. ครบ 80%
 

หลักสูตรที่ 7

Medication Error (ME) & Adverse Drug Event (ADE)+Medication Reconciliatio+การเก็บรักษายาและการสำรองยา

  ห้องประชุม.... 100 ท่าน   เภสัชกร