งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Login

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

M1.  ให้การบริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน

M2.  ให้การรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ และเหนือตติยภูมิ  ด้วยมาตรฐานระดับสากลและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการดูแลสุขภาพของประชาชน

M3. สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกหลักสูตร

M4. สนับสนุนงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ค่านิยมหลัก

ACT plus 3S

        A        =           Agility พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

        C        =           Customer target มุ่งเน้นผู้เรียน ผู้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        T         =           Technology  เรียนรู้เทคโนโลยี

        S         =           Social responsibility การมีความรับผิดชอบต่อสังคม

        S         =           Simple

        S         =           Safe

        S         =           Satisfaction

 

A: Agility = ฉับไว คล่องตัว พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง    

C: Customer target  = คำนึงถึงผู้รับบริการ ผู้ป่วย ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

T: Technology & Innovation = มุ่งเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม  

S: Social devotion = ผิดชอบ ช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม

 

วิสัยทัศน์งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์

 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ 

  1. พัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานการบริการและการพัฒนาคุณภาพการบริการ
  2. พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
  3. พัฒนาระบบประเมิน วิเคราะห์และพัฒนาตามมาตรฐาน
  4. สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้