งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Login

ผู้บริหารและบุคลากร

   
  (รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 
     
   
  (ศ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล)
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์)
 
     
   
  (ผศ.นพ.ชัช  สุมนานนท์)
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
 
     
 
ที่ปรึกษาด้านฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นางสาวทวนทอง พัณธะโร
  ที่ปรึกษาด้านฝ่ายบริหารความเสี่ยง
นางสาวศศิธร แสงพงศานนท์
     
 

 
  หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
นางจิราพร  กลั่นเขตรกรรม
 
     
 
นางสุภาภรณ์  ศรีนนท์
พยาบาล
  นายสันติกร ธูปขุนทด 
พยาบาล
     
 
นางสุพัตรา  เนื่องมัจฉา 
(นักจัดการงานทั่วไป)
  นางวันนา พิเดช
(นักจัดการงานทั่วไป)
     
 
นางสาวกมลชนก   ดอนอ่อนเบ้า
(นักวิชาการสาธารณสุข)
  นางสาวศุภักร์ษร อ่อนละมูล
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
     
 
นางสาววิภากรณ์ พรมทองมี
พนักงานธุรการ
  นางสาวอภัสรา มูลสุวรรณ
พนักงานธุรการ