งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Login

ISO

ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ISO 15189

ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ISO 15190

 

 
     

หนังสือผ่านการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

   
     

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018