งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Login

งานพัฒนาคุณภาพ

1. บริบท (Context)    

    ก. หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose Statement)       

หน้าที่

เป็นหน่วยงานการประสานงานและสนับสนุนให้ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลสามารถใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานโรงพยาบาลในการพัฒนางานประจำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วย

          เป้าหมาย

ให้ความรู้และสนับสนุนให้ทุกทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานให้สามารถใช้เครื่องมือ (Tool) ในการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย  เช่น การทำความเข้าใจมาตรฐาน HA  การจัดทำ CPG, Clinical tracer   การค้นหาความเสี่ยง โดยใช้ Trigger tool   การป้องกันความเสี่ยงตามแนวทาง SIMPLE พัฒนากระบวนการคุณภาพ (CQI) และการปรับปรุงการจัดการกระบวนการทำงานขององค์กร (LEAN) อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการประเมินตนเองครอบคลุมทุกระดับ จัดให้มีการเยี่ยมสำรวจภายในเพื่อเพิ่มความตระหนักในการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆ  สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม National HA Forum และ Regional HA Forum

สร้างฐานข้อมูล ทบทวนผลงานขององค์กร อย่างสม่ำเสมอ และวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ให้ความรู้และส่งเสริมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและการพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบยา เช่น การสั่งยาผู้ป่วยในผ่านระบบ online  และระบบตรวจสอบสิทธิ์ งานสังคมสงเคราะห์

มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการที่ดีที่สุด ( best practice) ระหว่างหน่วยงานและองค์กร

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร เช่น ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 

    ข. ขอบเขตการให้บริการ

งานพัฒนาคุณภาพให้บริการแก่กลุ่มผู้รับผลงาน ดังนี้

ผู้บริหาร
งานพัฒนาคุณภาพทำหน้าที่รวบรวมและ ติดตามตัวชี้วัดคุณภาพระดับโรงพยาบาล เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร
รวบรวมปัญหาที่ได้จากการเยี่ยมสำรวจและวิเคราะห์แนวทางแก้ไข เพื่อขอรับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานต่างๆ
ให้ความรู้และสนับสนุนให้ทุกทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานให้สามารถใช้เครื่องมือ (Tool) ในการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย
จัดหางบประมาณและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ด้านความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม National และ Regional HA Forum
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการค้นหาความเสี่ยงในการให้บริการผู้ป่วย ร่วมกันวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไข
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการที่ดีที่สุด ( best practice) ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
ผู้ป่วยและญาติ
สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพและความปลอดภัย
ได้รับการพิทักษ์สิทธิ ตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย