งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Login

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

risk risk || 2024-04-25 16:15:16
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

risk risk || 2024-03-02 14:07:16
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงและการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ การช่วยฟื้นคืนชีพโดยไม่ได้วางแผน

risk risk || 2024-02-20 10:15:03
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดลิฟต์ขณะเคลื่อนย้าย

risk risk || 2024-02-19 14:22:32
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงในการผ่าตัด

risk risk || 2024-02-09 11:46:08
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและแพ้ยาซ้ำ

risk risk || 2024-02-09 11:45:13
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด

risk risk || 2024-02-09 11:44:22
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การขอใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด

risk risk || 2024-02-09 11:43:29
อ่านต่อ

แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยชาวต่างชาติในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

risk risk || 2024-02-08 15:37:00
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

risk risk || 2024-01-17 14:42:15
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน น้ำไม่ไหล

Admin 1 || 2024-01-12 11:53:32
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการตายผ่านระบบ Health Object (HO)

risk risk || 2023-11-03 14:38:13
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การป้องกันการส่งลูกผิดแม่

Admin 1 || 2023-09-13 15:14:57
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค

risk risk || 2023-08-29 13:19:55
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเก็บสิ่งส่งตรวจ (specimen) ในห้องผ่าตัด

risk risk || 2023-08-29 13:20:02
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง Training Risk

risk risk || 2023-08-29 10:31:49
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อุทกภัย

risk risk || 2023-08-29 10:24:21
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หม้อไอน้ำระเบิด

risk risk || 2023-08-29 10:23:39
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สิ่งก่อสร้างพังทลายและแผ่นดินไหว

risk risk || 2023-08-29 10:22:53
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สารเคมีรั่วไหล

risk risk || 2023-08-29 10:22:18
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เรื่อง ระบบแก๊สทางการแพทย์

risk risk || 2023-08-29 10:21:24
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าดับ

risk risk || 2023-08-29 10:19:28
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระบบ IT ขัดข้อง

risk risk || 2023-08-29 10:18:47
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ขโมยเด็ก

risk risk || 2023-08-29 10:17:59
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การปฏิบัติการกู้ชีพในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

risk risk || 2023-08-29 10:16:13
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การเตรียมพร้อมอุบัติภัยหมู่สำหรับโรงพยาบาล

risk risk || 2023-08-29 10:15:19
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การดำเนินการกรณีผู้รับเหมาประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูง

risk risk || 2023-08-29 10:14:23
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การเกิดเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกาย

risk risk || 2023-08-29 10:13:31
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีฆ่าตัวตาย

risk risk || 2023-08-23 14:31:07
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง Training Risk

risk risk || 2023-03-27 15:50:09
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หม้อไอน้ำระเบิด

risk risk || 2023-03-27 15:19:19
อ่านต่อ

แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน_การเกิดเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกาย

Admin 1 || 2023-03-23 14:16:51
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต

Admin 1 || 2023-02-28 14:39:34
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

Admin 1 || 2023-02-28 14:39:06
อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดการความรู้

Admin 1 || 2023-02-28 14:38:37
อ่านต่อ

ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการทำงาน แบบ Work form home

Admin 1 || 2023-02-28 14:38:09
อ่านต่อ

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Admin 1 || 2023-02-28 14:37:12
อ่านต่อ

แนวปฏิบัติการใช้สื่อสารเครือข่ายสังคม

Admin 1 || 2023-02-28 14:37:40
อ่านต่อ

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ4ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ4

Admin 1 || 2023-01-18 15:55:18
อ่านต่อ

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ3

Admin 1 || 2023-01-18 15:54:54
อ่านต่อ

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ2ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ2

Admin 1 || 2023-01-18 15:54:26
อ่านต่อ