ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15 เข้าร่วมจำนวน  3 วัน ( วันที่ 4 ถึง 6 ก.ค. 61)
หมายเหตุ : CTRL + F พิมพ์คำค้นรายชื่อที่ต้องการค้น
คำนำหน้า ชื่อ - สกุลเลขที่อนุญาตemailสถานะประเภทอาหารที่เลือก
นางมณีรัตน์  จันทร์เชิดอื่นๆอาหารปกติ
นางมณีรัตน์  จันทร์เชิดอื่นๆอาหารปกติ
นางมยุรา  น้อมในธรรมอื่นๆอาหารปกติ
นางมยุรา  น้อมในธรรมอื่นๆอาหารปกติ
นางสาวจันทร์ญา  จันทภาอื่นๆอาหารปกติ
นางสุธีรา  โกมลวานิชอื่นๆอาหารปกติ
นางวรรณา  ไตรพินิจกุลอื่นๆอาหารปกติ
นางสาวสมสนิท  คลังกลาง4311156743ksomsanit@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางอุ่นใจ  เกตุสิว0927643514อื่นๆอาหารปกติ
นางสาวนางสาวกนกวรรณ   วงศ์อินทร์อยู่0956594936อื่นๆอาหารปกติ
นางอุ่นใจ  เกตุสิว0927643514อื่นๆอาหารปกติ
นางนางยุคนธร  แทนวิสุทธิ์0885624103อื่นๆอาหารปกติ
นางสาวนางสาวกนกวรรณ   วงศ์อินทร์อยู่0956594936อื่นๆอาหารปกติ
นางนางยุคนธร  แทนวิสุทธิ์0885624103อื่นๆอาหารปกติ
นางสาวชญานิศ  ศรีรักษา4511021006chumphae4@gmail.comแพทย์อาหารปกติ
นางจิรวรรณ  อองจำปา4311152214jirawan.achicha@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางจารุวรรณ  ภารจรัส4411164262opecexpo@gail.comพยาบาลอาหารปกติ
นายเนรมิตร  ทิพย์สมบัติอื่นๆอาหารปกติ
นางกัญจน์รัตน์  มาตยวงค์เภสัชกรอาหารปกติ
นางชลธิรา  ชุ่มณี4511077030winwon9911@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวศรีสพรรณ  วรรณเสริฐ4511018924tomtam123456@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางวิมลมาศ   ระวิหังโส4611107366พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวสุธิกาญจน์  อิทธิศักดิ์โภคิน4511064699พยาบาลอาหารปกติ
นางสังวาลย์  วงศ์สมศักดิ์4511092149sungwalaya@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางอุษณี  ศรีพุทธา4811040121พยาบาลอาหารปกติ
นางปราณี  เกตดี4511025201พยาบาลอาหารปกติ
นางสุมาลี  จาบไชยภูมิ5211093653พยาบาลอาหารปกติ
นางนิภาพร  มีชิน4512040118พยาบาลอาหารปกติ
นางนวลจันทร์  ศรีกอง16815เภสัชกรอาหารปกติ
นางสาวกฤษณาวรรณ  เพียสุพรรณ4511040018พยาบาลอาหารปกติ
นางสาววราภรณ์  สายสุนันทรารมย์ภ.193330885724404เภสัชกรอาหารปกติ
นางสาวจารุวรรณ  เสนาบุญเรือง0883417941อื่นๆอาหารปกติ
นางสาวเย็นฤดี  สอนตีด0956693473พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวกัณฑา  ทองพิลาพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวหรรษา  เรืองศิริปิยะกุลแพทย์อาหารปกติ
นางสาวพิมพิไล   วงษาเนาว์5611240453-พยาบาลอาหารปกติ
นางปิยะลักษณ์  วงค์แสงน้อย4411165086nutasinee1234@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางกฤติมา  ซองทุมมินทร์4511072004kittysong466@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางรัชนีวรรณ  คำมีอ่อน4511035263-พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวปิยมาศ  วงค์ไชยชาญ0626869649พยาบาลอาหารปกติ
นางชลีกาญจน์  พัฒยา52111048250953562829พยาบาลอาหารปกติ
นางมุกดา   นาผล4511092229mukda2011@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวชนิศา  เสนครามอื่นๆอาหารปกติ
นางสาวดาวเรือง  ดาศรี4311153421พยาบาลอาหารปกติ
นางเจษฎาภรณ์  ลาปราบ5211213738พยาบาลอาหารปกติ
นางสาววัชโรบล  สุขโข5211210818พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวพรนภา  ทองน้อย5411221665พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวชบา  แรงดีพยาบาลอาหารปกติ
นางเพ็ญจิตร  ลีชาคำ4511031743พยาบาลอาหารปกติ
นางนารีรัตน์   สุ่มศรีสุวรรณ4511032227พยาบาลอาหารปกติ
นายณัฐวุฒิ  นาคอกภ31457natthawut.narkaok@gmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นางอรพรรณ  ธีรวัฒนกุล4911196154่ีjubjab1972@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางอังคณาภรณ์  พลบำรุง4511173448่ีjubjab1972@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางศศิลักษณ์  ศรีดารา4511166474่ีjubjab1972@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาววิลาวัลย์  บุญมี4511077242่ีjubjab1972@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางอนุรีย์  โอภาสศิริภ.11564่ีjubjab1972@hotmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นางสราวัลภ์  วรธรากุล4511085347่ีjubjab1972@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นาย  แพทย์อาหารปกติ
นายดุลยากร  โพธิ์ชัยก.59550641742444นักกายภาพบำบัดอาหารปกติ
นายกฤตภาส  วงษ์นรา164900850313760ทันตแพทย์อาหารปกติ
นายสันติภาพ  ชัยนาม0874264320เภสัชกรอาหารปกติ
นายธิติ  พงษ์สุธีถาวร570810896197860แพทย์อาหารปกติ
นางกานต์เกษม  พันนา0874341909พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวเปรมมิกา  หมวดศรี47111789240973356703พยาบาลอาหารปกติ
นางนงลักษณ์   พิมพ์ศรี4511021542Nongluk.pimsri@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสุนทราภรณ์   ชัยพรมมา 4511021569sunta2505@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาว เยาวลักษณ์   ศิลาวรรณ4511042538ัyaowaluk_aew@yahoo.comพยาบาลอาหารปกติ
นาย  แพทย์อาหารปกติ
นายศุภกิตติ์  บุญอุดร4711185060suphakittbooneudorn@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางจตุพร  พงษ์สุวรรณ4711182335jatuyui@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวรัตนาพร  ใหญ่สูงภ.28923yaisoong_o@hotmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นางสาวจิรภาพร  น้อยดีว.50132namtaln011noidee@gmail.comแพทย์อาหารปกติ
นางชัชญา   มหาสิงห์ก.5669abcdefhgm12@gmail.comนักกายภาพบำบัดอาหารปกติ
นายกนกพร  ยอดยศkeekanokporn185@gmail.comอื่นๆอาหารปกติ
นางสาวอภิญญา  ตะเวียงน่าน-พยาบาลอาหารปกติ
นายบุญธรรม  อรรถสมุทร์boon_tham36@hotmail.comอื่นๆอาหารปกติ
นางสาวพัชรินทร์  คณะพล5011198883jang_tue@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวจุฑาภรณ์  เพิ่มพูล4511091352chuthaporn.pp18@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาววิมลนิตย์   กาญจนวิลานนท์K.wimonnit@yahoo.comทันตแพทย์อาหารปกติ
นางพนารัตน์  เถาว์ทิพย์panarattaotip@gmail.comแพทย์อาหารปกติ
นางสาวพัชรี  จิตรักสินธ์59112674580629949101พยาบาลอาหารปกติ
นางนิตยา  มลาวาสน์52112095950810598932พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวธนัชพร  สุวรรณทิพย์ภ309790933297824เภสัชกรอาหารปกติ
นายเกรียงไกร   สีเฮืองโคตรทน74630856838180นักเทคนิคการแพทย์อาหารปกติ
นางสาวพิณรัตน์  โลหะมาศเภสัชกรอาหารปกติ
นางดารัญ  วงศ์อนุชิตพยาบาลอาหารปกติ
นางนัยนา  กล้าขยันพยาบาลอาหารปกติ
นางกมลวรรณ  บัวคำภูพยาบาลอาหารปกติ
นายพ.อ.สายชล  สิงห์ทนว.155430818798354แพทย์อาหารปกติ
นางธนสร  เธียรธไนศวรรย์4711182528Thanasorn.t2520@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางอัญชลี  ถิ่นสอน47111825290621924657พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวอภิชญา  อารีเอื้อ้้ha_ksh@hotmail.co.thพยาบาลอาหารปกติ
นางวิรังรอง  ไชยจิตร4511074460m4132112@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นายเกรียงไกร  ศรีวิลัยว389560890668447แพทย์อาหารปกติ
นางสาวธมลวรรณ  แพงคำฮัก-087-7248297อื่นๆอาหารปกติ
นางสาวสุพัตรา  ตระการ4311153548089-2783802พยาบาลอาหารปกติ
นางกุสุมาลย์ธนัญญา  เสียงเลิศ4511083032089-8616511พยาบาลอาหารปกติ
นางอสุนี  หาแก้ว4511062796081-8715149พยาบาลอาหารปกติ
นางสาว ชิดชนก  ศรีสร้างคอมmomitasrisrangkhom@gmail.comอื่นๆอาหารปกติ
นางสาวรพีพร  เงินพักตร์0819549001อื่นๆอาหารปกติ
นายเกรียงไกร  วลัยศรี5411228532-พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวสุทธาสินี   ลุนลาดชิด5211214196tm.suttasinee@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวนารีรัตน์  รักสุนทรภ.10567r_nareerat@hotmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นางโฉมยงค์  ดงแดงภ.18177Pupai.tanpanmon@gmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นายเอกชัย  ภูผาใจ4511167125ekajaipu@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางปิยฉัตร  ปะกังลำภูพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวเพ็ญพยอม  เดชโนนสังข์พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวมลพิรา  สุริยงหาญพงศ์ทันตแพทย์อาหารปกติ
นางสาวรัตนาภรณ์  กิจเชื้อเภสัชกรอาหารปกติ
นางสุพัตรา  เนื่องมัจฉาืnsuppa@kku.ac.thอื่นๆอาหารปกติ
นางจันทรา  คำจันทร์-kasee04@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสมพร   หงษ์เวียงQSKKH1252@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางชัญญา  วาศพงศกรQSKKH1252@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวเยาวมาลย์  พุทธาQSKKH1252@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางมรดก  หมอกไชยQSKKH1252@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสุพาพร   ตันดีQSKKH1252@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางนิสรา  ศรีสุระ QSKKH1252@gmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นายกิตติพงษ์   เศรษฐ์สัมพันธ์QSKKH1252@gmail.comแพทย์อาหารปกติ
นายวัชระ   ปิ่นประภาภรณ์ QSKKH1252@gmail.comแพทย์อาหารปกติ
นายธนกฤต   สมประเสริฐกุล QSKKH1252@gmail.comแพทย์อาหารปกติ
นางอัญธิชา   โพธิ์ขันชัยนักเทคนิคการแพทย์อาหารปกติ
นายเฉลิมชัย  คำอูอื่นๆอาหารปกติ
นายชัยณรงค์  ศรีละครเภสัชกรอาหารปกติ
นายจักกพล  สมสะอาดท12293oat_margeo@hotmail.comทันตแพทย์อาหารปกติ
นางสาวร.ท.หญิงวรัชญา   คูณทัน56112431570870058053พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวร.อ.หญิงนันทญาณี   ทองเหลือง54112233030876962386พยาบาลอาหารปกติ
นางศิรินภา  กมลาสิงห์ก3515sirinapa.x@gmail.comนักกายภาพบำบัดอาหารปกติ
นางสมหมาย  กระจ่างจิตร45110790600862509223พยาบาลอาหารปกติ
นางธุติมา  หว่างแสง4511079063tutima.1610@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางวรวรรณ  กอปรกิจงามว.282530834655034แพทย์อาหารปกติ
นางสาววรนุช  วรสัจจานนท์4711188158woranuch2516@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวพรศิล  โกสินทร์รักษา4511033488qmr.pak@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางบุษยมาศ  ขำพรมราชภ.9595pepongpalm@yahoo.comเภสัชกรอาหารปกติ
นางสาวเกศสุดา  คำคงคุณท.6246orange-kes@hotmail.comทันตแพทย์อาหารปกติ
นายขัติญพัณณ์ อเล็กซีส  กฎอัศญทีปณ์ว.41675Lastfriendder87@yahoo.comแพทย์อาหารปกติ
นางสาวศศิญดา  เวียงพล4911182539namyada0503@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางนางชุลีภรณ์  ปักกาเวสา4811170776พยาบาลอาหารปกติ
นางนางจันทร์เพ็ญ  คุณโน4311155622พยาบาลอาหารปกติ
นางสลิลรัตน์  พิศักดิ์4811192379Salilrat@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวจุฑารัตน์  รักษาด่าน-kasee04@gmail.comอื่นๆอาหารปกติ
นางพัทธมนต์   พัทธสุกาญจน์กูล5211209444พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวรัสณีย์  แสงมนตรี4511173664kasee04@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางอรอุมา  คงแถลง4511167404kasee04@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางกลอยใจ   ประทุมพงษ์4411161513kasee04@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางภัทรลดา   เหล่าไพฑูรย์4511006816Pattaralada@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางอัญธิดา  ภูผาใจ5111203726auntidas@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวรามิล  ไชยนอก4811189230destiny_oa@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางชลธิชา  วสุธาดา4511031819chol2934@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นายรังสรรค์  ครรภาฉายท.14806timbom.titi@gmail.comทันตแพทย์อาหารปกติ
นางชลธิชา  วสุธาดา45110แพทย์อาหารปกติ
นายรังสรรค์  ครรภาฉายท.14806timbom.titi@gmail.comทันตแพทย์อาหารปกติ
นายสุรจิตร  คูสกุล85359piporn@yahoo.comทันตแพทย์อาหารปกติ
นางศิริวรรณ  อักษาครบุรี4511166600piporn@yahoo.comพยาบาลอาหารปกติ
นางชูวัฒนา  ชาระ4511080466piporn@yahoo.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวอภิพร  ต้นศรี4611086453piporn@yahoo.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวศศิมา  ศรีอินทรา169057piporn@yahoo.comแพทย์อาหารปกติ
นางสาวสุรธินีย์  คูสกุลวัฒน31912piporn@yahoo.comแพทย์อาหารปกติ
นายจรุงธรรม  ขันตี34919piporn@yahoo.comแพทย์อาหารปกติ
นายนรินทร์  เกิดพนังsirimansiri@hotmail.comอื่นๆอาหารปกติ
นางปิณฑิรา  ตันเจริญsirimansiri@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางขนิษฐา  วรเชษฐ์sirimansiri@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางชุตาภา  ศรีสุรีรัตน์sirimansiri@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางบุญเฮือง  โสภณสาsirimansiri@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวกมลรัตน์  ณ หนองคายsirimansiri@hotmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นายธีระ  ศรีโยธีsirimansiri@hotmail.comแพทย์อาหารปกติ
นางงามพิศ  หล้าสา45110739780821004984พยาบาลอาหารปกติ
นางสายใย  ก้อนคำ45111744780821004984พยาบาลอาหารปกติ
นางเทวัญ  บัณทิตรักการค้า43111523000821004984พยาบาลอาหารปกติ
นางสาววลัยพร  รุ่งเรือง45110893830821004984พยาบาลอาหารปกติ
นางธรรมวรรณ์  บูรณสรรค์47110451800821004984พยาบาลอาหารปกติ
นายชนาธิป   อำนวย423060821004984แพทย์อาหารปกติ
นางสาวศุภรัตน์  ชาลีก.19810898474836นักกายภาพบำบัดอาหารปกติ
นางคำแพง  แก้วคำ46111022300848883029พยาบาลอาหารปกติ
นางแก้วใจ  สุวรรณคำ45110798830845117469พยาบาลอาหารปกติ
นางเกษร  ไชยพรรณา45110484830807288885พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวสถิต  สายแก้ว45110761690810678327พยาบาลอาหารปกติ
นางวราภรณ์  สาวิสิทธิ์4511033232fruk2546@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นายดนภัทร  ดอนลาดบัตรว.43774แพทย์อาหารปกติ
นางสาววารุณีย์  ศรีลาดเลา48111924710890010618พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวธนาภรณ์  ขอบทอง5311218793พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวศศินา  บัวลาด4611078025Pak_nungning@hotmailcomพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวสุภาวดี  ดวงจำปาna040704@hotmail.comอื่นๆอาหารปกติ
นางศิวาพร  เพ็ชรปราณี4511048088แพทย์อาหารปกติ
นางศิริมา  โคตตาแสง4511048071sirima.kot@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางนวลละออง  แก้วก่า19311nuanlaorng_proud@hotmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นางสาวสุภารัตน์  เกษเจริญกุลว.15762kanlockhart@gmail.comทันตแพทย์อาหารปกติ
นางมนต์รัตน์  ภูกองชัย4511026838monrat_chal@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางละอองดาว  ยอดศิริพยาบาลอาหารปกติ
นางนางนงลักษณ์  บุญช่วยพยาบาลอาหารปกติ
นายสง่าจิตร  ศรีสวนจิกพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวปิยะนุช  ศรีปัดถาแพทย์อาหารปกติ
นางนัยนา  เยื้องกลางเภสัชกรอาหารปกติ
นางพัชรินทร์   วรรณเกษมพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวอัจฉริยา   เพียรภายลุนแพทย์อาหารปกติ
นางสาวนุดี  ชาลีเชียงพิณ352350981022358เภสัชกรอาหารปกติ
นางสุภาพร  เวียงสีมา4511067317tukta_pps@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางชาติ์สิรี  บวรกิติวงศ์ท 8874chasiree@gmail.comทันตแพทย์อาหารปกติ
นายไพโรจน์  รัตนะเจริญธรรมว189280895761152แพทย์อาหารปกติ
นางสาวลดานุช   ศรีเชียงสา4911195293ladanooch.sr@bangkokhospitalkhonkaen.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวธาริณี  เหล่าบ้านค้อ4511168091Tharinee.La@bangkokhospitalkhonkaen.comแพทย์อาหารปกติ