ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15 จำนวน 2 วัน ( วันที่ 5 ถึง 6 ก.ค. 2561)
หมายเหตุ : CTRL + F พิมพ์คำค้นรายชื่อที่ต้องการค้น
คำนำหน้า ชื่อ - สกุลเลขที่อนุญาตemailสถานะประเภทอาหารที่เลือก
นางสุชนม์ทิพ  ประสานวงศ์4511028036patcharin_mo@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางนฤมล  ตราชู4711033408patcharin_mo@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสุภาภรณ์  เกษาพันธ์5021083927supa-kesa@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสุภาพร  เมธาวรธันย์4611101283patcharin_mo@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางปริญาพรรณ  ศาสตร์ศิลป์4611079371pariyapun@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางหทัยรัตน์  วงค์เต็มจักร0898413952อื่นๆอาหารปกติ
นางสุปิยา  ชัยพิสุทธิ์สกุล45110973890885732202พยาบาลอาหารปกติ
นางวีรวรรณ  คำแหงพล45110670280834512009พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวจิราภรณ์  เสมอใจ5311220274่jaruwan.sin@bkh.co.thพยาบาลอาหารปกติ
นางจารุวรรณ  ซิ่งเถียรตระกูล4511030089่jaruwan.sin@bkh.co.thพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวจิราภรณ์  เสมอใจ5311220274่jaruwan.sin@bkh.co.thพยาบาลอาหารปกติ
นางจารุวรรณ  ซิ่งเถียรตระกูล4511030089่jaruwan.sin@bkh.co.thพยาบาลอาหารปกติ
นายกิตติศักดิ์  นาสูงชนพยาบาลอาหารปกติ
นางกัญณภัทร  กิตติ์ธนาดล4511166477tang2507@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นายยศพัชร์  เขียนสันเทียะภ145700971424414เภสัชกรอาหารปกติ
นายยศพัชร์  เขียนสันเทียะภ145700971424414เภสัชกรอาหารปกติ
นางสาวรุ่งกาญจ์  ปรียานุภาพ4511058482ิrungkarn.pr@bkh.co.thพยาบาลอาหารปกติ
นางวิภาวรรณ  บุญเลิศไพศาล5111208265bkhqc@bkh.co.thพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวรุ่งกาญจ์  ปรียานุภาพ4511058482ิrungkarn.pr@bkh.co.thพยาบาลอาหารปกติ
นางวิภาวรรณ  บุญเลิศไพศาล5111208265bkhqc@bkh.co.thพยาบาลอาหารปกติ
นางรติกร  พลอาจ4511174985่ีjubjab1972@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางนุชรินทร์  ชาลีเอ่น4611030156่ีjubjab1972@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางยุภาภรณ์  ปะบัวบาน4511084662่ีjubjab1972@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางวิราณี  พัฒนพนิชธำรงค์ภ 25058่ีjubjab1972@hotmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นางรัตนาภรณ์  ประชากูลรพ.แวงใหญ่Rattana_1719@hotmail.com 095-6454094พยาบาลอาหารปกติ
นางวุฒิพร  พรหมราษฎร์รพ.แวงใหญ่Rattana_1719@hotmail.com 095-6454094พยาบาลอาหารปกติ
นางภัทราภรณ์  นพแก้วyaowaluk_aew@yahoo.comอื่นๆอาหารปกติ
นางสาวศิรินภา  กมลาสิงห์ก3515sirinapa.x@gmail.comนักกายภาพบำบัดอาหารปกติ
นางสมหมาย  กระจ่างจิตร45110790600862509223พยาบาลอาหารปกติ
นางธุติมา  หว่างแสง4511079063tutima.1610@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางวรวรรณ  กอปรกิจงามว.282530834655034แพทย์อาหารปกติ
นายปรีชา  ซาซุม0882988409อื่นๆอาหารปกติ
นางยุพิน  เวทสรากุล45110932730850147759พยาบาลอาหารปกติ
นางสลิลรัตน์   พิศักดิ์พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวจันทราพร  ลุนลุดพยาบาลอาหารปกติ
นางสาววรัญญา  จันทริมาพยาบาลอาหารปกติ
นางอุไรรัตน์   ฉายาพัฒน์พยาบาลอาหารปกติ
นางศิริลักษณ์  ภูนาสี0951695943พยาบาลอาหารปกติ
นางวิภาดา   ดวงพิทักษ์พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวธันยาภัทร์  ปิยวัชร์เวลา4611104676thanya49@gmail.com / 0818239138พยาบาลอาหารปกติ
นางชมนภัส  นราศรพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวขนิษฐา  ชีพอุบัติ4711181082khanittanoy@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางพิมลพรรณ  ยอโง้ง5111085883pimolpan.yo@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางไพเราะ  คลองนาวัง4511099285pairawklong@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางนุชดา  บุญซื่อ4511077058catboon48@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางพรรณา  จันทรหอม45110816430862363601พยาบาลอาหารปกติ
นางทิพาภัทร  เอกวงษา45110810200955492739พยาบาลอาหารปกติ
นายพลธวัชต์  สุพรรณอ่วมท118700859992914ทันตแพทย์อาหารปกติ
นางสาวพิริยา  คำ้ชูพท.ว. 210020885130143อื่นๆอาหารปกติ
นางสาวโยษิตา  ไชยดรุณก. 92200936926191นักกายภาพบำบัดอาหารปกติ
นางสาวอารดา  ประเสริฐสังข์ทน. 84250833450555นักเทคนิคการแพทย์อาหารปกติ
นายทองหล่อ  ป้องภัย0862558335อื่นๆอาหารปกติ
นางสาววัชรี  บุตรศรี45110454630837223553พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวนัทธมน  ศิริวิภานันท์ท.16514quc.pibon@gmail.comทันตแพทย์อาหารปกติ
นางสิรินี  ปวงสุข45110744590863901934พยาบาลอาหารปกติ
นางปัญจา  ชมภูธวัช45110892670897398039พยาบาลอาหารปกติ
นางสุนีรัตน์  สิงห์คำ4711186275suneerat03@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวมุขณัฐทิตพา  ฆารไสวekajaipu@gmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นางสมใจ  จารุตันติ์ekajaipu@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวรชยา  เรือช่อekajaipu@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสุภาพร  ภูนาเหนือekajaipu@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสิริรัตน์  นฤมิตรekajaipu@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวอารดา  ภัทรพงศานติ์ทันตแพทย์อาหารปกติ
นางอัจฉรีย์  ภูวศิษฏ์เบญจภาเภสัชกรอาหารปกติ
นางอังคณา  เกียรติมานะโรจน์พยาบาลอาหารปกติ
นางเกศราพร   แก้วลายพยาบาลอาหารปกติ
นางอมรรัตน์  เวชไพศาลศิลป์พยาบาลอาหารปกติ
นางนิตยา  รัชโพธิ์์พยาบาลอาหารปกติ
นางดวงจันทร์  บัวรัตน์พยาบาลอาหารปกติ
นางปัทมาพร  ชนะมาร4511071219พยาบาลอาหารปกติ
นายอารดา  ภัทรพงศานติ์ทันตแพทย์อาหารปกติ
นายอัจฉรีย์  ภูวศิษฏ์เบญจภาเภสัชกรอาหารปกติ
นายอังคณา  เกียรติมานะโรจน์พยาบาลอาหารปกติ
นายเกศราพร   แก้วลายพยาบาลอาหารปกติ
นายอมรรัตน์  เวชไพศาลศิลป์พยาบาลอาหารปกติ
นายนิตยา  รัชโพธิ์์พยาบาลอาหารปกติ
นายดวงจันทร์  บัวรัตน์พยาบาลอาหารปกติ
นางปัทมาพร  ชนะมาร4511071219pattamapon.ch@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวนิตยา  เพียรจิต44111887320854660077
นางสุวิสาส์  ทองดอนง้าว4511062014suvisa127@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางพัชรินทร์  เลิศวีรพล45110891580813805076พยาบาลอาหารปกติ
นางอุษา  ศรีสว่างวงศ์45110634420817292780พยาบาลอาหารปกติ
นางพูลเพชร  ภูต้องใจ45110361990868605171พยาบาลอาหารปกติ
นางธัญญลักษณ์  พรรณประสาทน์52111033770851626698พยาบาลอาหารปกติ
นางมธุรส  ศีลพันธ์45110739090819757521พยาบาลอาหารปกติ
นางดวงแก้ว  สุระเสียง45110480680918651833พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวประนมวัน  เกษสัญชัย45110732210898404340พยาบาลอาหารปกติ
นางนันทิดา  เพ็ชรปราณีพท.ป.7310934095566อื่นๆอาหารปกติ
นางปานแก้ว  สีดาเจียม5411223194seeda.pink2529@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวชลทิพย์  ธีระชาติสกุลว.37302แพทย์อาหารปกติ
นางอรวรรณ  อรดีว.259300818734008แพทย์อาหารปกติ
นางวราภรณ์  จันทรัตน์แพทย์อาหารปกติ
นางปิยฉัตร  ปะกังลำภูพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวเพ็ญพยอม  เดชโนนสังข์พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวมลพิรา  สุริยงหาญพงศ์ทันตแพทย์อาหารปกติ
นางสาวรัตนาภรณ์  กิจเชื้อเภสัชกรอาหารปกติ
นางอุมาพร  กรองน้ำ4311152297Ukrongnam2549@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางนราภร  นำเจริญ4711184355Aiewbrave@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นายอะที  อองจำปา4311156553atee.ongjumpa@mail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวแพรวจิตร  ฤทธิ์ไธสงภ28988praew_chit@hotmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นางสาวสิริกานดา  โกสุวรรณภ31376sirikandapk@gmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นางสาวสุธาสินี  รมณีย์พิกุลก.3562๋Jazznarak@gmail.comนักกายภาพบำบัดอาหารปกติ
นางสาวณัฐธยาน์  บรรยง4511174893พยาบาลอาหารปกติ
นางนัทธมน  หรี่อินทร์4511021563พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวพรสวรรค์  จันทร์ทองภ.17338Jum_oo@hotmail.comเภสัชกรอาหารปกติ
นายจักรพัฒน์  หรี่อินทร์อื่นๆอาหารปกติ
นางพรชิตา  ศิรินวเสถียรภ11988เภสัชกรอาหารปกติ
นางสาวณัชชา  อุ่นศรีเพ็งอื่นๆอาหารปกติ
นางลดาวัลย์  เลนทำมี45110419190897122925พยาบาลอาหารปกติ
นายณัฐพล  ยศพลท115500857461300ทันตแพทย์อาหารปกติ
นางสาววันวิสาข์  ธรรมมาน้อย-singleapple5455@gmail.comอื่นๆอาหารปกติ
นางสาวภัคจิรา  เขื่อนโยธา-pusanam5019@gmail.com อื่นๆอาหารปกติ
นางสาวจารุวรรณ  โสดาดง5711250346zupzip_soda@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นายวีระยุทธ  ระดาพงษ์นักเทคนิคการแพทย์อาหารปกติ
นางสาวอทิตญา  สีชะนา5511232901พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวรัชนัน  บรรลือภ.32068เภสัชกรอาหารปกติ
นางอำนวยพร  อ่อนสำอางค์4611102127พยาบาลอาหารปกติ
นายมนัส  แสงชาติพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวศุภรัตน์  แท่งทม5711249375พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวจุฑารัตน์  สุดาทิพย์อื่นๆอาหารปกติ
นางสาวสุภาพิชญ์  บุญเสนาก8180นักกายภาพบำบัดอาหารปกติ
นางสาวกุสุมา  สูงเรือง5111203405พยาบาลอาหารปกติ
นางกรรณิการ์  คุปติธรรมา4511042232พยาบาลอาหารปกติ
นายชัชวาล  คุปติธรรมาท.น.2320นักเทคนิคการแพทย์อาหารปกติ
นางสาวดวงใจ  จันทร์ภิรักษ์-เภสัชกรอาหารปกติ
นางสาวพรรณทิวา  สีแสด5511234569พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวนิตยา  หาวะบุตร-อื่นๆอาหารปกติ
นางสาวปัณณ์ชรัสมิ์  ฤทธิ็ชัยนามทน.7993นักเทคนิคการแพทย์อาหารปกติ
นางภูมิจิตร  เมคัน4511075708พยาบาลอาหารปกติ
นางกรรณิกา  สุรำไพ4511071120พยาบาลอาหารปกติ
นางจมร  เมาะลาษี4611104776พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวอรทัย  อารมย์4511071097พยาบาลอาหารปกติ
นางขวัญจิรา  เทียมสุวรรณ4511034909พยาบาลอาหารปกติ
นางวราภรณ์  วรรณโท4511087055พยาบาลอาหารปกติ
นายอภิญญา  เอี่ยมตระการ165180868547202แพทย์อาหารปกติ
นางอัจฉรีย์  ภูวศิษฎ์เบญจภาเภสัชกรอาหารปกติ
นางเกศราพร  แก้วลายพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวอารดา  ภัทรพงศานติ์ทันตแพทย์อาหารปกติ
นางอมรรัตน์  เวชไพศาลศิลป์พยาบาลอาหารปกติ
นางนิตยา  รัชโพธิ์พยาบาลอาหารปกติ
นางดวงจันทร์  บัวรัตน์พยาบาลอาหารปกติ
นางอังคณา  เกียรติมานะโรจน์พยาบาลอาหารปกติ
นางปัทมาพร  ชนะมาร45110712190898434510พยาบาลอาหารปกติ
นางธิดารัตน์  บัวผันtidarutbua@gmail.comอื่นๆอาหารปกติ
นางวัลย์รญา   สร้อยบุดดา4911043419พยาบาลอาหารปกติ
นางอิศรา  อนุฤทธิ์4511017480issara2508@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวนริศรา  พิมโยทาท.15835ืnarisara.pimyotha@gmail.comทันตแพทย์อาหารปกติ
นายอภิรัฐ  ศรีสถิตย์ว.49887แพทย์อาหารปกติ
นางดารุณี  เเสนโคตร4811104803daruneesankort08@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางพิสมัย  ลุนพรหม4511041634pissamai09_9@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางวิสาข์วดี   อินทรสงเคราะห์qic4404@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นายพงค์เพชร   พลลาqic4404@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นายหฤษฎ์   สุภักดีqic4404@hotmail.comแพทย์อาหารปกติ
นายนิรัตน์   โมลาขาวอื่นๆอาหารปกติ
นางสายสวาท  คนหาญพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวสุกัญญา  บุญแก้ว4711186231Sukanya.Bo@bangkokhospitalkhonkaen.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวไพรลิน  บุญหล้า4511100396Prailin.Bo@bangkokhospitalkhonkaen.comพยาบาลอาหารปกติ
นางพรพิไล  นิยมถิ่น43111536350897159017พยาบาลอาหารปกติ