ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15 จำนวน 1 วัน ( วันที่ 4 ก.ค. 2561)
หมายเหตุ : CTRL + F พิมพ์คำค้นรายชื่อที่ต้องการค้น
คำนำหน้า ชื่อ - สกุลเลขที่อนุญาตemailสถานะประเภทอาหารที่เลือก
นางวิมลมาศ   ระวิหังโส4611107366พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวสุธิกาญจน์  อิทธิศักดิ์โภคิน4511064699พยาบาลอาหารปกติ
นางสังวาลย์  วงศ์สมศักดิ์4511092149sungwalaya@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นายนรินทร์  ทับแสง448150823122310แพทย์อาหารปกติ
นายสรรคเพชร   หอมสมบัติว376470961935361/sukpetchh@gmail.comแพทย์อาหารปกติ
นางสาวปิยมาศ  วงค์ไชยชาญ0626869649พยาบาลอาหารปกติ
นางชลีกาญจน์  พัฒยา5211104825nokeang.pat35@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางจงกลณี  ตรีสุวรรณวัฒน์ว 53570่ีjubjab1972@hotmail.comแพทย์อาหารปกติ
นางสุจิตราภรณ์  แสนเหวิมว 45117่ีjubjab1972@hotmail.comแพทย์อาหารปกติ
นางทิพวรรณ  ชมบุญรพ.แวงใหญ่Rattana_1719@hotmail.com 095-6454094พยาบาลอาหารปกติ
นางโชติกา  จันทร์หนองแวงรพ.แวงใหญ่Rattana_1719@hotmail.com 095-6454094พยาบาลอาหารปกติ
นางทรายขวัญ  ช่วยคูณรพ.แวงใหญ่Rattana_1719@hotmail.com 095-6454094แพทย์อาหารปกติ
นางสาวยุพา  รัตนเวฬุ45110810200986499946พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวปิยนุช  อนุแก่นทราย45111734240826974693พยาบาลอาหารปกติ
นางสถาพร  พันสนิท-abcdefhgm12@gmail.comอื่นๆอาหารปกติ
นางสาวไพรวัลย์  สร้อยจรุง5011198930ps_miney@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางจาฬุวรรณ  ไพชาญ4711184129Jaru.pai10@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางพิชยา  ภาชนะ4511172951Pichaya12398@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางพร้อมพรรณ  ม่วงเพชร5911226688Pennapa_tuk17@hotmailพยาบาลอาหารปกติ
นางเกรัตน์  นรเศรษฐฉัตร4311152207karat2520@hotmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางเกทิญา  อนาชัย4511168039chaiketiya@gmail.comพยาบาลอาหารปกติ
นางสาวจงกลณี  จันทรศิริchantarasiri@yahoo.com พยาบาลอาหารปกติ
นายตระการ  แซ่ลิ้มl.trakarn@gmail.com แพทย์อาหารปกติ
นางสาวร.อ.หญิงคณัสมน  โพธิ์ทิพย์48111891980850203934พยาบาลอาหารปกติ
นางสาวร.ท.หญิงพัสดี  บรรเทิงสุข51112065630885807821พยาบาลอาหารปกติ
นางพ.ต.หญิงกฤตติกา  จารุวัตรทน69000621541559นักเทคนิคการแพทย์อาหารปกติ