HACC :-
        เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพ ให้แก่โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นไปตามตามมาตรฐานสากล
HA :-
        เป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานการบริการและการพัฒนาคุณภาพการบริการ พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย พัฒนาระบบประเมิน วิเคราะห์และพัฒนาตามมาตรฐาน สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
LEAN :-
        เป็นหน่วยงานให้การดำเนินการวางระบบกระบวนการทำงานด้วยระบบ lean management โดยมุ่งสร้างคุณค่าของงานและขจัดความสูญเปล่ารวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าตลอดทั้งกระบวนการการทำงาน ผลที่ตามมาคือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและลดภาระงานที่ไม่จำเป็นให้กับบุคลากร
RISK :-
        เป็นหน่วยงานให้การดำเนินการแก้ไขกรณีร้อยเรียน หรือฟ้องร้อง การประสานความช่วยเหลือตามมาตรา 41 การเจรจาไกล่เกลี่ย โดยการดำเนินการร่วมกับงานนิติธรรม และงานสังคมสงเคราะห์ การรวบรวม วิเคราะห์และรายงานข้อมูลป้อนกลับรายงานอุบัติการณ์ และการทำ Risk Monitoring ฯลฯ