ส่วนมาตรฐานต่างๆ & ประชุม / อบรม / สัมมนา
°รายงานความก้าวหน้าจากข้อเสนอแนะส่ง CLT SLT  มาตรฐานต่าง ๆ
- ไฟล์เอกสาร รายงานความก้าวหน้าจากข้อเสนอแนะส่ง CLT SLT
°HA Standards Frame Work  มาตรฐานต่าง ๆ
- HA Standards Framework for Evaluation & Sharing
- มาตรฐาน HA Standard
- SPA Part I
- SPA Part II
- SPA Part III
- SPA _Part I_ in Action
- SPA (Part II) in Action
- SPA _Part III_ in Action
- Scoring Guideline 2011
- เอกสารประกอบการบรรยาย Clinical Tracer นพ.ธวัชชัย
- recommendสู่แผนพัฒนา
- เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมทบทวน อ.เรวดี
- เอกสารประกอบการบรรยาย Unit base Quality อ.บุญทิพย์
- เอกสารประกอบการบรรยายHA concept นพ.ธวัชชัย
°SPA & Self & Enquiry คู่มือนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ  มาตรฐานต่าง ๆ
- SPA & Self & Enquiry Part I
- SPA & Self & Enquiry Part II
- SPA & Self & Enquiry Part III


page 1 / 1

[ 1 ]