วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างผู้บริหาร และ อัตรากำลัง | โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ รพ. | บทบาทหน้าที่ | รายงานประจำปี | การประเมินความพอใจ | มาตรฐานต่างๆ
มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานการบริการและการพัฒนาคุณภาพการบริการ พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย พัฒนาระบบประเมิน วิเคราะห์และพัฒนาตามมาตรฐาน
มุ่งสร้างคุณค่าของงานและขจัดความสูญเปล่ารวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าตลอดทั้งกระบวนการการทำงาน
เป็นหน่วยงานให้การดำเนินการแก้ไขกรณีร้อยเรียน หรือฟ้องร้อง การประสานความช่วยเหลือตามมาตรา 41 การเจรจาไกล่เกลี่ย โดยการดำเนินการร่วมกับงานนิติธรรม
เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพ ให้แก่โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นไปตามตามมาตรฐานสากล

build4 build2 build1
แสดงหัวข้อ รายละเอียดการอบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา { คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม }
ประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 14 : “Inner Power Together We Can
อบรมเยี่ยมสำรวจภายใน
อบรม HA พื้นฐาน HA001ประชุม / อบรม / สัมมนา
°การประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560
- ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์.pdf
- รายละเอียดการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ.pdf
- ไฟล์ Template วันคุณภาพศรีนครินทร์ 60(ใช้ตกแต่งโปสเตอร์)
- บันทึกข้อความตอบกลับให้ติดบอร์ด.pdf
°การประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560
°การประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560
°ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ปรพจำปี 2560.pdf
°
°ประชุมวิชาการ National HA Forum ครั้งที่ 18 14-17 มีนาคม 2560
- แบบฟอร์มสรุปประเด็นที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม18th HA National Forum
°เตรียมความพร้อมในการนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย (ตามข้อเสนอแนะในการประเมินมาตรฐาน HA) วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 12.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม MRI
- 1.HA Standards Framework for Evaluation & Sharing
- รายงานผลความก้าวหน้า Part 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
- รายงานผลความก้าวหน้า Part 2 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
- รายงานผลความก้าวหน้า Part 3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
°เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 24 มกราคม 2560 (ระบบยา)
- Hospital profile 2559 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ฉบับวันที่ 23 ม.ค. 2560 )
- Service Profile_Srinagarind Hosp_งานเภสัชกรรม (ฉบับวันที่ 23 ม.ค. 2560 )
- SAR2011_ Part 2 ระบบยา รพ.ศรีนครินทร์ (ฉบับวันที่ 23 ม.ค. 2560)
- รายงานผลการดำเนินงาน ผลลัพท์ตอนที่ 4_ระบบยา (ฉบับวันที่ 23 ม.ค. 2560 )
° รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครัังที่15
- รายละเอียด บทคัดย่อ การประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
- รายละเอียดการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ การประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์
- แบบตอบรับผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559
- บันทึกข้อความเชิญประชุม วันคุณภาพโรงพยาบาล 2559
- รายละเอียดการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ
- แบบตอบรับผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
- ตัวอย่างบทคัดย่อวันคุณภาพ
- กำหนดการวันคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Khon Kaen University
  คณะแพทยศาสตร์ : Faculty of Medicine, Khon Kaen University
  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ : Srinagarind Hospital
  รับเรื่องร้องเรียน : complain
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : Universal Health Coverage
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล : HA
ระบบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ   
ประชุมวิชาการ reginal forum
Download Document

Download Document /pdf/doc/docx

ติดตามเราผ่านทาง Facebook

Facebook

RSS Feed

RSS Feed

Webmail KKU

Webmail KKU

+ Upload NEWS +

Upload n-e-w-s

  เบอร์โทรติดต่อ : Telephone
เบอร์โทรภายนอก | ext tel : 043-204150      043-633424      043-363045
เบอร์โทรภายใน | in tel : 63424      63045
โทรสาร : 043-204150      043-363424
| Hospital Accreditation Srinagarind Hospital Faculty of Medicine, Khone Kaen University 123 Mitrapap Rd. Mueng KhonKaen Province 40002  |
| งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒ |