วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างผู้บริหาร และ อัตรากำลัง | โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ รพ. | บทบาทหน้าที่ | รายงานประจำปี | การประเมินความพอใจ | มาตรฐานต่างๆ
มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานการบริการและการพัฒนาคุณภาพการบริการ พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย พัฒนาระบบประเมิน วิเคราะห์และพัฒนาตามมาตรฐาน
มุ่งสร้างคุณค่าของงานและขจัดความสูญเปล่ารวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าตลอดทั้งกระบวนการการทำงาน
เป็นหน่วยงานให้การดำเนินการแก้ไขกรณีร้อยเรียน หรือฟ้องร้อง การประสานความช่วยเหลือตามมาตรา 41 การเจรจาไกล่เกลี่ย โดยการดำเนินการร่วมกับงานนิติธรรม
เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพ ให้แก่โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นไปตามตามมาตรฐานสากล

build4 build2 build1
แสดงหัวข้อ รายละเอียดการอบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา { คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม }ประชุม / อบรม / สัมมนา
°เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 : GAP Analysis to AHA
- Quality & Risk Management
- Run Chart & Control chart
- Scoring Guideline กับ DALI และ Advanced HA
- HA Standard 2017
°เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ regional ha forum 14
- Start With inner the success will come นพ.สุรชัย & อ.ดวงสมร
- การพัฒนาตามมาตรฐาน & ข้อเสนอแนะสู่การเสนอแนะสู่การปฏิบัติ นพ.สมคิด & นท.หญิง ภัคภร
- การพัฒนาตามมาตรฐาน & ข้อเสนอแนะสู่การเสนอแนะสู่การปฏิบัติ นพ.สมคิด & นท.หญิง ภัคภร
- 2P Saftety (Patien & Personal) พญ.ปิยวรรณ
- Positive environmennt for nursing engagement ดร.ยุวดี
- ความท้าทายและการพัฒนา Back Office อ.โกเมธ
- Green&Clean อ.โกเมธ นาควรรณกิจ
- นวัตกรรมการบริหารทางการพยาบาลอย่างสร้างสรรค์ ในมุมมองผู้เยี่ยมสำรวจ อ.พัทธ์ธีรา และ อ.มธุรส
- Clinical & System tracer รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ & อ.กนกรัตน์ และทีมวิทยากร HACC
- ISO 15189-2012 อ.สุรศักดิ์ หมื่นพล
- ISO 15190_BLQS อ.สุรศักดิ์ หมื่นพล
- มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข MOPH std อ.สุรศักดิ์ หมื่นพล
- IC for patients safety พญ.หัสญา และ อ.สมศรี
- Integration Drug SystemKKU ภก.วิชุนี พิตรากูล
- ทบทวนอย่างไรให้เกิดเป็นพลัง รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ และ อ.กนกรัตน์
- RCA Forum update รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ และ อ.กนกรัตน์
°ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 14
- หนังสือเชิญประชุมวิชาการ
- กำหนดการประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 14
- ใบสำรองห้องพักโรงแรมพูลแมน ประชุมวิชาการ regional ha forum ครั้งที่ 14
- แบบตอบรับการนำเสนอผลงาน
- รายละเอียดการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ
- ประกาศผลงานการคัดเลือกผลงานประชุมวิชาการ national ha forum ครั้งที่ 14
- หนังสือขอแจ้งผลการคัดเลือกผลงานการพัฒนาคุณภาพประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 14
- ฺbackground Poster
°การประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560
- ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์.pdf
- รายละเอียดการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ.pdf
- ไฟล์ Template วันคุณภาพศรีนครินทร์ 60(ใช้ตกแต่งโปสเตอร์)
- บันทึกข้อความตอบกลับให้ติดบอร์ด.pdf
°การประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560
°การประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560
°ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ปรพจำปี 2560.pdf
°ประชุมวิชาการ National HA Forum ครั้งที่ 18 14-17 มีนาคม 2560
- แบบฟอร์มสรุปประเด็นที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม18th HA National Forum
°เตรียมความพร้อมในการนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย (ตามข้อเสนอแนะในการประเมินมาตรฐาน HA) วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 12.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม MRI
- 1.HA Standards Framework for Evaluation & Sharing
- รายงานผลความก้าวหน้า Part 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
- รายงานผลความก้าวหน้า Part 2 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
- รายงานผลความก้าวหน้า Part 3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Khon Kaen University
  คณะแพทยศาสตร์ : Faculty of Medicine, Khon Kaen University
  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ : Srinagarind Hospital
  รับเรื่องร้องเรียน : complain
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : Universal Health Coverage
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล : HA
ระบบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ   
ประชุมวิชาการ reginal forum
Download Document

Download Document /pdf/doc/docx

ติดตามเราผ่านทาง Facebook

Facebook

RSS Feed

RSS Feed

Webmail KKU

Webmail KKU

+ Upload NEWS +

Upload n-e-w-s

  เบอร์โทรติดต่อ : Telephone
เบอร์โทรภายนอก | ext tel : 043-204150      043-633424      043-363045
เบอร์โทรภายใน | in tel : 63424      63045
โทรสาร : 043-204150      043-363424
| Hospital Accreditation Srinagarind Hospital Faculty of Medicine, Khone Kaen University 123 Mitrapap Rd. Mueng KhonKaen Province 40002  |
| งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒ |