วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างผู้บริหาร และ อัตรากำลัง | โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ รพ. | บทบาทหน้าที่ | รายงานประจำปี | การประเมินความพอใจ | มาตรฐานต่างๆ
มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานการบริการและการพัฒนาคุณภาพการบริการ พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย พัฒนาระบบประเมิน วิเคราะห์และพัฒนาตามมาตรฐาน
มุ่งสร้างคุณค่าของงานและขจัดความสูญเปล่ารวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าตลอดทั้งกระบวนการการทำงาน
เป็นหน่วยงานให้การดำเนินการแก้ไขกรณีร้อยเรียน หรือฟ้องร้อง การประสานความช่วยเหลือตามมาตรา 41 การเจรจาไกล่เกลี่ย โดยการดำเนินการร่วมกับงานนิติธรรม
เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพ ให้แก่โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นไปตามตามมาตรฐานสากล

build4 build2 build1
แสดงหัวข้อ รายละเอียดการอบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา { คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม }
ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15 จำนวน 1 วัน ( วันที่ 4 ก.ค. 2561)
ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15 จำนวน 2 วัน ( วันที่ 5 ถึง 6 ก.ค. 2561)
ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15 เข้าร่วมจำนวน  3 วัน ( วันที่ 4 ถึง 6 ก.ค. 61)ประชุม / อบรม / สัมมนา
°ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561
- หนังสือตอบรับการรว่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการ Regionla HA Forum ครั้งที่ 15
- background (พื้นหลัง) ในการท า Poster ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15
- รายละเอียดการติดโปสเตอร์ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครัั้งที่ 15
- หนังสือเชิญประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 61
- กำหนดการประชุมวิชาการ Regional HA Forum
- กรอบการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15
- แนวคิดประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15
- แบบฟอร์มใบสมัครผลงานประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15
- บคคัดย่อผลงาน ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15
- รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15
- ประกาศผลงานประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 15
°ประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 17 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561
- บันทึกข้อความเชิญประชุม
- แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
- Back ground ทำPoster
- รูปแบบบทคัดย่อ
- กำหนดการประชุมวิชาการ
- รายละเอียดการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการวันคุณภาพ

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Khon Kaen University
  คณะแพทยศาสตร์ : Faculty of Medicine, Khon Kaen University
  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ : Srinagarind Hospital
  รับเรื่องร้องเรียน : complain
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : Universal Health Coverage
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล : HA
ระบบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ   
ประชุมวิชาการ reginal forum
Download Document

Download Document /pdf/doc/docx

ติดตามเราผ่านทาง Facebook

Facebook

RSS Feed

RSS Feed

Webmail KKU

Webmail KKU

+ Upload NEWS +

Upload n-e-w-s

  เบอร์โทรติดต่อ : Telephone
เบอร์โทรภายนอก | ext tel : 043-204150      043-633424      043-363045
เบอร์โทรภายใน | in tel : 63424      63045
โทรสาร : 043-204150      043-363424
| Hospital Accreditation Srinagarind Hospital Faculty of Medicine, Khone Kaen University 123 Mitrapap Rd. Mueng KhonKaen Province 40002  |
| งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒ |