นางสาวจงกล พลตรี
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
นางสุพัตรา เนืองมัจฉา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวันนา พิเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภัทรา กุลวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิภากรณ์ พรมทองมี
พนักงงานธุรการ
นางสาวปิยาภรณ์ หน้าธรรม
พนักงงานธุรการ