วิสัยทัศน์ พันธกิจ | โครงสร้างผู้บริหาร และ อัตรากำลัง | โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ รพ. | บทบาทหน้าที่ | รายงานประจำปี | การประเมินความพอใจ | มาตรฐานต่างๆ
มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานการบริการและการพัฒนาคุณภาพการบริการ พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย พัฒนาระบบประเมิน วิเคราะห์และพัฒนาตามมาตรฐาน
มุ่งสร้างคุณค่าของงานและขจัดความสูญเปล่ารวมถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าตลอดทั้งกระบวนการการทำงาน
เป็นหน่วยงานให้การดำเนินการแก้ไขกรณีร้อยเรียน หรือฟ้องร้อง การประสานความช่วยเหลือตามมาตรา 41 การเจรจาไกล่เกลี่ย โดยการดำเนินการร่วมกับงานนิติธรรม
เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพ ให้แก่โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นไปตามตามมาตรฐานสากล
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

a ประชุม / อบรม / สัมมนา
°Work instruction ด้าน Safety Goal
- รายละเอียด การเขียนระเบียบปฏิบัติ (System Procedure)/วิธีการปฏิบัติงาน(Work Instruction)
- แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติ
- I: Infection Prevention and Control
- M 2: Safe from Medication Error
- M 1: Safe from Adverse Drug Events (ADE)
- S 3: Safe Operating Room
- S 2: Safe Anesthesia
- S 1: Safe Surgery and Invasive Procedure
- E 4: ER Safety
- M 3: Medication Reconciliation
- M 4: Rational Drug Use (RDU)
- M 5: Blood Transfusion Safety
- P 1: Patient Identification
- P 2: Communication
- P 3: Reduction of Diagnostic Errors
- P 4: Preventing Common Complications
- P 5: Pain Management
- P 6: Refer and Transfer Safety
- L: Line, Tube, and Catheter & Laboratory
- E 1: Response to the Deteriorating Patient
- E 2: Medical Emergency
- E 3: Maternal and Neonatal Morbidity
- หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดทำเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน WI
°
°
°
°
°ประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562
- กำหนดการประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 16
- เส้นทางเดินรถขอนแก่นซิตี้บัสขอนแก่น
- รายชื่อโรงแรมที่ Hotel Contact กับศูนย์ประชุม KICE
- Posterประชาสัมพันธ์
- หนังสือเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ Regional HA Forum 16
- รายละเอียดการส่งผลงานและการชำระค่าลงทะเบียน
- แนวคิด ประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 16
- บทคัดย่อส่งผลงาน CQI LEAN RISK R2R
- ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการคัดเลือกประชุมวิชาการ Regional HA Forum 16
- background Poster Regional HA Forum 16
- รายละเอียดการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ ประชุมวิชาการ Regional HA Forum 16
- หนังสือตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการ Regional HA Forum 16
°ประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 18 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562
- บทคัดย่อส่งผลงาน CQI LEAN RISK R2R
- Template ใช้จัดทำโปสเตอร์วันคุณภาพ ปี 2562 ขนาด 80x160 cm
- รายชื่อร้านทำไวนิล
- หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวันคุณภาพ รพ. ปี2562
- กำหนดการวันคุณภาพ ปี 2562

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Khon Kaen University
  คณะแพทยศาสตร์ : Faculty of Medicine, Khon Kaen University
  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ : Srinagarind Hospital
  รับเรื่องร้องเรียน : complain
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : Universal Health Coverage
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล : HA
ระบบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ   
ประชุมวิชาการ reginal forum
Download Document

Download Document /pdf/doc/docx

ติดตามเราผ่านทาง Facebook

Facebook

RSS Feed

RSS Feed

Webmail KKU

Webmail KKU

+ Upload NEWS +

Upload n-e-w-s

  เบอร์โทรติดต่อ : Telephone
เบอร์โทรภายนอก | ext tel : 043-204150      043-633424      043-363045
เบอร์โทรภายใน | in tel : 63424      63045
โทรสาร : 043-204150      043-363424
| Hospital Accreditation Srinagarind Hospital Faculty of Medicine, Khone Kaen University 123 Mitrapap Rd. Mueng KhonKaen Province 40002  |
| งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒ |